Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Szkoła

Treść

 

STATUT

Szkoły Podstawowej nr 1

im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Starym Sączu

 

Stary Sącz, dnia 1 grudnia 2017 roku

 

Spis treści                                                                                                                          Str.

 

Rozdział 1 -  Ogólne informacje o Szkole                                                                     1

Rozdział 2 – Cele i zadania Szkoły                                                                                  3

Rozdział 3 – Organy Szkoły                                                                                               8

 Rozdział 4 – Organizacja pracy Szkoły                                                                         17

Rozdział 5 – Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły                                                    28

Rozdział 6 – Szczegółowe warunki

                      i sposób oceniania wewnątrzszkolnego                                               39

Rozdział 7 – Uczniowie Szkoły                                                                                         62

Rozdział 8 – Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły

                     oraz ceremoniału  szkolnego                                                                    69

Rozdział 9 – Postanowienia końcowe                                                                           72

           

 

Rozdział 1

Ogólne informacje o Szkole

 

§ 1

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.

2. Szkoła ma siedzibę w Starym Sączu przy ul. Mickiewicza 59, 33 -340 Stary Sącz, telefon: 18 446 04 80.

3. Obwód szkoły obejmuje wydzieloną część miasta Stary Sącz.

 

§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Stary Sącz mająca swoją siedzibę przy ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz w województwie Małopolskim.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

§ 3

Ilekroć w statucie jest mowa o:

  1) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu;

  2) nauczycielach - należy przez to rozmieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 1 im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu;

  3) rodzicach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć rodziców uczniów, także prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;

   4) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu;

   5) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć gminę Stary Sącz;

   6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty;

  7) ustawie o systemie oświaty – należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zmianami);

  8) ustawie - prawo oświatowe – należy rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zmianami);

   9) ustawie Karta Nauczyciela – należy rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zmianami)

 

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

 

§ 4

1. Kształcenie w szkole trwa osiem lat i składa się z dwóch etapów:

                1) I etap – edukacja wczesnoszkolna obejmuje klasy I – III;

 2) II etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VIII.

 2. Szczegółowe cele kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły zawiera podstawa programowa   kształcenia ogólnego.

3.  Kształcenie ogólne w szkole ma na celu, w szczególności:

 1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, szacunku dla tradycji, patriotyzmu, budowania relacji społecznych;

  2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;

  3) formowanie u uczniów poczucia własnej godności i szacunku dla innych ludzi;

  4) rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

  5) rozwijanie umiejętności logicznego, samodzielnego i krytycznego myślenia, argumentowania i wnioskowania;

  6) ukazywanie uczniom wartości wiedzy jako podstawy rozwoju umiejętności, rozbudzanie ciekawości poznawczej;

  7) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określeniu kierunku dalszej edukacji;

  8) kształtowanie u uczniów postawy otwartej wobec świata, innych ludzi, aktywności w życiu społecznym, odpowiedzialności za siebie i innych;

   9) wyposażenie ucznia w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwolą rozumieć i kształtować uporządkowany obraz świata.

3. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:

 1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
 2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
 3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
 4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
 5. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
 6. praca w zespole i społeczna aktywność;
 7. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

 

§ 5

Do zadań szkoły na etapie edukacji wczesnoszkolnej należy:

   1) wspieranie wielokierunkowej aktywności ucznia przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;

   2) zapewnienie prawidłowej organizacji zabawy, nauki i odpoczynku dla uzyskania ciągłości procesów adaptacyjnych w odniesieniu do wszystkich uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej

   3) wspieranie aktywności ucznia kształtującej jego procesy poznawcze niezbędne do tworzenia własnych wzorów zabawy, nauki i odpoczynku;

   4) wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się ucznia, prowadzące do osiągnięcia przez niego kompetencji samodzielnego uczenia się;

   5)  wybór (lub opracowanie)  programu nauczania opartego na treściach adekwatnych do poziomu rozwoju intelektualnego uczniów, uwzględniającego także potrzeby i możliwości uczniów rozwijających się w sposób wolniejszy lub przyspieszony;

    6) planowa realizacja programu nauczania uwzględniająca i szanująca godność uczniów, ich naturalne tempo rozwoju, wspierająca indywidualność oryginalność, budująca poczucie wartości, nadająca sens aktywności własnej i współdziałania w grupie;

   7) zapewnienie dostępu do wartościowych źródeł informacji i nowoczesnych technologii;

   8) organizowanie zajęć:

         a) dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów, sprzyjających   utrzymaniu zdrowia psychicznego i fizycznego,

         b) umożliwiających nabywanie doświadczeń poprzez zabawę, eksplorację, rozwiązywanie problemów w zakresie adekwatnym do możliwości i potrzeb każdego ucznia,

       c) wspierających aktywność uczniów, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, poczucie obowiązku i odpowiedzialność,

      d) umożliwiających poznanie wartości i norm społecznych oraz rozwijanie zachowań wynikających z tych wartości możliwych do zrozumienia przez ucznia na danym etapie rozwojowym,

      e) wspierających poznawanie kultury narodowej, odbiór sztuki i potrzebę jej współtworzenia,

      f) wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznawania wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, a także odkrycie przez ucznia siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska,

      g) umożliwiających zaspokojenie potrzeb poznawania kultur innych narodów, różnorodnych zjawisk przyrodniczych, sztuki, a także zabaw i zwyczajów ludzi innych narodowości;

9) organizacja przestrzeni edukacyjnej:

    a) ergonomicznej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych,

    b) umożliwiającej aktywność ruchowa i poznawczą dzieci ,

    c) stymulującej rozwój wrażliwości estetycznej i poczucie tożsamości, umożliwiającej integrację uczniów, ich działalność artystyczną, społeczną i inną wynikająca z programu nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego,

   d) współdziałania z rodzicami, różnymi organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców jako źródło istotnych wartości  dla rozwoju dziecka,

 10) systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia wynikające z pojawiania się  w otoczeniu  uczniów  zmian i zjawisk istotnych dla ich bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

  11) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się ucznia do osiągnięcia przez ucznia umiejętności samodzielnego uczenia się.

 

§ 6

1.  Do zadań szkoły na etapie edukacji przedmiotowej należy:

   1) doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku polskim na każdym przedmiocie;

    2) kształtowanie umiejętności porozumiewania się  w językach obcych nowożytnych;

    3) rozwijanie kompetencji czytelniczych,

    4) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia;

    5) edukacja zdrowotna;

    6) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych,

    7) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

    8) stosowanie metody projektu edukacyjnego.

2.Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

   1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;

   2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane na podstawie rozpoznania potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

§ 7

1. Szkoła w szczególności:

   1) zapewnia uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających kontynuację edukacji na następnym etapie kształcenia;

   2) organizuje proces dydaktyczny tak, aby uczeń umiał wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w otaczającym go świecie;

   3) prowadzi edukację ekologiczną, zdrowotną, krajoznawczą i kulturalną;

   4) podejmuje działania profilaktyczne zgodnie ze szkolnym programem w tym zakresie;

   5)  udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

   6) organizuje opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły, w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości kadrowych;

   7) dba o bezpieczeństwo uczniów;

   8) wspiera rodziców w procesie wychowywania.

    2. Szkoła otacza opieka wszystkie dzieci i uczniów poprzez:

   1) zapewnienie dzieciom i uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć edukacyjnych i przerw między zajęciami;

   2) zapewnienie zastępstw lub opieki nauczyciela w razie nieobecności prowadzącego zajęcia;

   3) organizację opieki pedagogicznej podczas wszystkich zajęć poza szkołą (wyjść, wyjazdów).

 

§ 8

1.  Szkoła współpracuje ze środowiskiem dziecka i ucznia w celu poznania warunków bytowych, udzielenia pomocy materialnej, pomocy w sprawowaniu opieki oraz zapobiegania zjawiskom niedostosowania społecznego, między innymi poprzez:

   1) współpracę z rodzicami;

   2) pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej;

   3) pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną uczniom oraz dzieciom.

2. Szkoła tworzy warunki do rozpoznawania i rozwijania indywidualnych zdolności poprzez:

    1) indywidualizację procesu edukacyjnego;

    2)  możliwość prowadzenia indywidualnego toku nauki;

    3)  udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

3. Szkoła współpracuje z lokalnymi instytucjami wspierającymi realizację celów

i zadań szkoły.

4. Szkoła przygotowuje uczniów do udziału w życiu publicznym poprzez:

   1) działalność uczniów w samorządzie szkolnym;

   2) organizowanie imprez szkolnych i pozaszkolnych;

   3) wspieranie i pomoc w realizacji inicjatyw uczniowskich dotyczących życia szkoły;

   4) stwarzanie warunków do podejmowania działań z zakresu wolontariatu.

 

Rozdział 3

Organy Szkoły

 

§ 9

Organami szkoły są:

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

 

§ 10

1. Stanowisko Dyrektora szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący. Zasady powoływania i odwoływania Dyrektora ze stanowiska przepisy ustawy - Prawo oświatowe.

2. Dyrektor szkoły w szczególności:

   1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

   2) sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) sprawuje opiekę nad uczniami, wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;    

4) stwarza warunki harmonijnego rozwoju   psychofizycznego;

5) zapewnia uczniom i pracownikom należyte warunki pracy;

6) kieruje działalnością Rady Pedagogicznej Szkoły jako jej przewodniczący:

       a) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.

       b) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

       c) przedstawia Radzie Pedagogicznej szkolny plan nadzoru pedagogicznego i nie rzadziej    niż dwa razy w roku szkolnym wnioski ze sprawowanego nadzoru oraz informuje o działalności Szkoły;

7) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą;

8) zezwala na indywidualny tok nauki;

9) zwalnia ucznia z określonych zajęć edukacyjnych na określony czas, zgodnie z odrębnymi przepisami;

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3. Dyrektor ustala w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Dyrektor stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły.

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor decyduje w sprawach:

    1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;

 2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;

 3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli;

  4) nadawania stopnia nauczyciela kontraktowego.

6. Dyrektor odpowiada za:

  1) poziom pracy Szkoły; dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy;

  2) warunki organizacyjne pracy uczniów i nauczycieli niezbędne do realizacji celów i zadań Szkoły;

  3) zapewnienie uczniom i nauczycielom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez Szkołę bez względu na miejsce ich realizacji;

  4) właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w odrębnych przepisach;

  5) gospodarowanie majątkiem Szkoły, racjonalne planowanie finansów, prawidłowe dysponowanie środkami finansowymi i racjonalne ich wykorzystanie.

7. W wykonywaniu swych zadań Dyrektor współpracuje z organami Szkoły: Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.

8. W razie nieobecności, Dyrektora Szkoły zastępuje wicedyrektor w zakresie spraw określonych w przydziale czynności ustalonym przez Dyrektora Szkoły.  

 

§ 11

  1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

  2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:

 1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;

 2) w każdym okresie związanym z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;

 3) po zakończeniu zajęć szkolnych;

 4) w miarę bieżących potrzeb.

5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy Dyrektora Szkoły, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej1/3 członków Rady Pedagogicznej.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

  2) podejmowanie uchwał w sprawie  klasyfikacji i promocji uczniów,

  3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole                                         (po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców);

  4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;

  5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym także sprawowanego prze Małopolskiego Kuratora Oświaty, w celu doskonalenia pracy Szkoły;

  6) uchwalanie regulaminu swej działalności;

  7) uchwalanie zmian w Statucie Szkoły;

  8) wyrażanie zgody na egzamin klasyfikacyjny z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności   na zajęciach;

  9) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego;

   10) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

    11) postanowienie o powtarzaniu  przez ucznia klasy I –III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału;

   12) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;

   13) wybór przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

  2) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

   3) projekt planu finansowego Szkoły;

   4) wnioski Dyrektora w sprawach odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;

   5) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;

   6) powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata lub do konkursu nikt się nie zgłosił;

    8) ocenę pracy dyrektora szkoły;

    9) wzór jednolitego stroju, także określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju;

    10) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

    11) propozycje form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;

   12) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

    13) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

    14) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki;

    15) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania:

      a) z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

      b) zajęć, dla których  nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania  tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu  programów nauczania;  

8. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami we wszystkich sprawach Szkoły,  a w szczególności:

   1) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;

   2) o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

9. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje wynikające ze swoich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.

10. Wszystkie osoby uczestniczące w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, w szczególności tych, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

§ 12

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.

   W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.

2. W wyborach, o których mowa w ust. 1 jednego ucznia reprezentuje jedno z rodziców. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. W celu wspierania działalności statutowej Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

4. Rada Rodziców ustala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności:

   1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy;

   2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły;

   3) zasady pozyskiwania i wydatkowania funduszy, o których mowa w ust. 3

5. Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

   1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

   2) uchwalanie regulaminu swej działalności;

3) wybór przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

4) wybór przedstawiciela do pracy w komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w przypadku stwierdzenia, że ocena ta została ustalona niezgodnie z prawem;

5) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

6) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie szkoły.

6. Rada rodziców ma prawo:

  1) delegowania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;

   2) występowania z wnioskami do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego  nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły;

  3) wnioskować o powołanie Rady Szkoły;

  4) wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

  5) wyboru przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

7. Rada Rodziców w szczególności opiniuje:

1)  program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

2)  projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły;

3)  podjęcie i prowadzenie w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;

4)  ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu;

5)  propozycję zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego;

6)  projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych;

7)  wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

8)  zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;

9)  materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

10)  organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:

a)  zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,

b)  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program tak ustalony obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 13

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie  Szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa  regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z postanowieniami Statutu Szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania – jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)    prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji pomiędzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)    prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

 6)     prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

8. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

1)  uchwalanie regulaminu samorządu uczniowskiego;

2)  opiniowanie wniosku dyrektora Szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

3)  opiniowanie wzoru jednolitego stroju;

4)  na wniosek dyrektora Szkoły opiniowanie pracy nauczyciela w związku z dokonywaniem oceny jego pracy;

5)  opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

6)  wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.

 

§ 14

1.Zasady współdziałania organów Szkoły oparte są na:

1) zapewnieniu każdemu organowi możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach jego kompetencji zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi;

2) zasadzie partnerstwa z poszanowaniem autonomii każdego z organów;

3) umożliwieniu bieżącej wymiany informacji dotyczących podejmowanych i planowanych działań poprzez organizowanie spotkań przedstawicieli zainteresowanych stron.

2. Dyrektor Szkoły może brać udział w zebraniach organów Szkoły za zgodą lub na ich wniosek i jest zobowiązany do przekazywania istotnych informacji związanych z funkcjonowaniem szkoły.

3. Rodzice, wychowawcy oddziałów, nauczyciele i Dyrektor współpracują ze sobą  na bieżąco w sprawach nauczania, wychowania, opieki i organizacyjnych.

4. W ciągu roku szkolnego Dyrektor szkoły może organizować spotkania przedstawicieli organów szkoły na umotywowany wniosek przewodniczących tychże organów.

5. Na zakończenie roku szkolnego Dyrektor Szkoły organizuje wspólne zebranie przedstawicieli: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, na którym:

1) przewodniczący poszczególnych organów przedstawiają sprawozdanie z działalności w kończącym się roku szkolnym;

2) przedstawiają wnioski i propozycje do pracy na następny rok.

 

§ 15

1. Przestrzeganie zasad współpracy społecznej ustalonych między organami Szkoły umożliwia rozwiązywanie ewentualnych sporów powstałych między tymi organami poprzez: dialog, negocjacje, mediacje, wdrażanie właściwej komunikacji społecznej.

2. Ustala się następujący tryb rozstrzygania sporów pomiędzy organami Szkoły:

1) spór rozstrzygany jest na terenie Szkoły poprzez negocjacje między stronami, przy czym negocjatorem nie może być osoba uczestnicząca w sporze lub zainteresowana określonym rozwiązaniem sporu;

2) spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawne odnoszące się do przedmiotu sporu;

3) wypracowane w wyniku negocjacji stanowisko, będące rozwiązaniem sporu ujmuje się w sporządzonym z negocjacji protokole;

4) w przypadku nierozwiązania sporu, sporządza się protokół rozbieżności;

5) w sytuacji nieuzyskania porozumienia spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły, jeżeli nie jest stroną w sprawie;

6) w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu na terenie Szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt 1 – 5, strony mogą się zwrócić o rozstrzygnięcie - zależnie od przedmiotu sporu – do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu na miejscu strony mogą zwrócić się o jego rozstrzygnięcie do mediatora zewnętrznego.

3. Nad całością spraw związanych z rozstrzyganiem sporów czuwa Dyrektor Szkoły.

 

 

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Szkoły

 

§ 16

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa Arkusz Organizacji Szkoły opracowany prze Dyrektora, zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe i przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2. Na podstawie zatwierdzonego Arkusza Organizacji Szkoły Dyrektor, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

 

§ 17

1. Rok szkolny trwa od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca.   Jeżeli 1 dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.  

2. Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy styczna do końca lutego, a terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza minister do spraw oświaty i wychowania.

3. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

1) pierwsze półrocze – rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a kończy się w ostatni piątek stycznia. Jeżeli termin ferii zimowych przypada wcześniej, wówczasI półrocze kończy się w ostatni piątek poprzedzający ferie.

2) drugie półrocze – od pierwszego poniedziałku bezpośrednio po ostatnim piątku stycznia, do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, ze względu na warunki lokalowe, możliwości organizacyjne, może w roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do ośmiu dni.

5. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4 mogą być ustalane:

1) w dni, w których w Szkole odbywa się egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;

2) w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku do państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;

3) w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub szczególnymi potrzebami społeczności lokalnej.

6. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa  w ust.5.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

8. W dniach, o których mowa w ust.4 ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych i poinformowania rodziców o możliwości udziału uczniów w tych zajęciach.

 

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.                    

2. Liczba uczniów oddziale klas I – III wynosi nie więcej niż 25.

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, do oddziału klas I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, dyrektor, po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w §12 ust. 1, dzieli dany oddział, jeśli liczba uczniów jest wyższa niż 25.

4. Na wniosek Rady Oddziałowej, o której mowa w §12 ust.1, oraz za zgodą organu prowadzącego Szkołę, Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust.3, zwiększając liczbę uczniów ponad 25. Liczba uczniów może być zwiększona nie więcej niż od 2 uczniów. Oddział taki może funkcjonować w ciągu całego etapu edukacyjnego.

5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4, w Szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, którego zadaniem jest wspieranie nauczyciela w sposób i w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

6. Zasady tworzenia oddziałów klas IV – VIII określa organ prowadzący.

 

§ 19

1. Zasady podziału uczniów na grupy podczas niektórych zajęć edukacyjnych regulują   odrębne przepisy.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, organizuje się w grupach liczących do ośmiu uczniów.

3. Inne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są w miarę potrzeb i możliwości finansowych szkoły. Liczbę uczniów w tych grupach ustala się zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r, poz.1591).

4. Niektóre zajęcia mogą być prowadzone w grupach miedzyoddziałowych oraz międzyklasowych, a także poza systemem klasowo-lekcyjnym.

 

§ 20

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

    1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

     2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

  b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz  program            nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu

     programów nauczania;

      3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

      4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

      5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

         6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

2. Zajęcia edukacyjne, których mowa w ust.1 pkt 2 organizuje Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

3. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 zajęcia edukacyjne.

4.  Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3 - 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

5.  Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

6.  Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 6, są realizowane niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

 

§ 21

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. W klasach I – III podziału godzin w każdym oddziale na poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne (edukacja polonistyczna, język obcy nowożytny, edukacja muzyczna, plastyczna, edukacja społeczna, przyrodnicza, edukacja matematyczna, edukacja informatyczna, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne) dokonuje nauczyciel prowadzący te zajęcia. W przypadku powierzenia prowadzenia zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, edukacji informatycznej lub wychowania fizycznego innym nauczycielom wymiar godzin tych zajęć określa ramowy plan nauczania.

4. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, dwie przerwy dłuższe po 15 minut.

 

§ 22

Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada:

1) sale lekcyjne;

2) salę komputerową i multimedialną;

3) salę gimnastyczną;

4) bibliotekę z czytelnią;

5) świetlicę;

6) stołówkę;

7) teren przyszkolny: boiska sportowe, teren rekreacyjny

 

§ 23

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka, która stanowi interdyscyplinarną pracownię szkolną służącą realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli, a także realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

W miarę możliwości biblioteka szkolna powinna być źródłem wiedzy o regionie.

2. Użytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły,

     rodzice uczniów.

3. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały:

1) piśmiennicze, jak książki, czasopisma, broszury i inne druki zwarte (w tym m.in. podręczniki, materiały ćwiczeniowe, lektury, słowniki, encyklopedie, leksykony itp.);

2) graficzne i graficzno-piśmiennicze (m.in. mapy, plakaty, wykresy, tablice poglądowe, ilustracje itp.);

3) audiowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz i dźwięk (w tym płyty, nośniki informatyczne, oprogramowanie komputerowe);

4) dokumenty szkolne do wglądu nauczycieli, uczniów i rodziców (plany, programy nauczania, statut szkoły, regulaminy i inne)

4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

5. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin ustalony przez Dyrektora Szkoły.

6. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami obejmuje w szczególności:

 1. w zakresie współpracy z uczniami:   
 1. umożliwiania wypożyczania książek z księgozbioru podstawowego,
 2. korzystania z księgozbioru podręcznego i czasopism w ramach czytelni,
 3. prowadzenia zajęć edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z opracowanym planem,
 4. pomocy w kompletowaniu materiałów tematycznych potrzebnych uczniowi,
 5. pomocy w opracowywaniu prac domowych,
 6. uwzględniania życzeń i oczekiwań uczniów w polityce gromadzenia zbiorów,
 7. wspierania rozwoju uzdolnień i twórczych działań uczniów (zabezpieczenie niezbędnej literatury oraz innych materiałów uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych),
 8. umożliwienia korzystania z komputerów i stałego łącza internetowego w celach edukacyjnych;
 1. w zakresie współpracy z nauczycielami:
 1. wypożyczania książek oraz innych zbiorów, w tym także z księgozbioru podręcznego,
 2. udostępniania czasopism i literatury fachowej,
 3. udostępniania programów komputerowych oraz prezentacji i materiałów opracowanych przez innych nauczycieli,
 4. kompletowania materiałów tematycznych na wskazane zajęcia edukacyjne,
 5. współpracy dotyczącej gromadzenia zbiorów, uwzględnianie życzeń i oczekiwań nauczycieli,
 6. informowania o nowościach wydawniczych oraz zakupionych przez bibliotekę, a także artykułach w czasopismach fachowych;
 1. w zakresie współpracy z rodzicami:
 1. udostępniania obowiązujących dokumentów szkolnych,
 2. umożliwienia korzystania z księgozbioru,
 3. informowania o statystykach czytelnictwa uczniów i o przypadkach niestosowania się do regulaminu biblioteki;
 1. w zakresie współpracy z innymi bibliotekami:
 1. współuczestnictwa w organizowaniu konkursów tematycznych,
 2. udziału w konferencjach metodycznych i warsztatach,
 3. wycieczek edukacyjnych do innych bibliotek,
 4. organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń.

 

§ 24

1. W Szkole funkcjonuje świetlica, do której przyjmowani są uczniowie, którzy, ze względu na czas pracy ich rodziców, organizację dowożenia, dojazdu uczniów lub inne okoliczności wymagają opieki poza czasem trwania lekcji.

2.  Zadaniem świetlicy szkolnej jest przede wszystkim:

1) zapewnienie uczniom uczęszczającym do świetlicy opieki i bezpieczeństwa;

2) organizowanie czasu wolnego przed i po lekcjach;

3) tworzenie warunków do nauki własnej uczniów i pomoc w uczeniu się w razie potrzeby (np. przy odrabianiu zadań domowych);

4) dbałość o budowanie pozytywnych relacji – koleżeństwa i przyjaźni- pomiędzy uczniami;

5) tworzenie warunków do współdziałania uczniów, rozwijania samodzielności, aktywności i kreatywności oraz wszechstronnego rozwoju ucznia.

3. Czas pracy świetlicy jest, w miarę możliwości dostosowany do potrzeb uczniów i możliwości finansowych Szkoły.

4. Organizacja pracy w świetlicy, prawa i obowiązki uczniów określa szczegółowy regulamin świetlicy.

 

§ 25

1. Szkoła otacza opieką i udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn zdrowotnych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest szczególna pomoc i wsparcie.

2. Indywidualne formy pomocy to:

1) dofinansowanie do posiłków przygotowywanych w Szkole;

2) pomoc materialna; dopłata do wycieczek szkolnych, innych form wymagających opłat ze strony uczniów;

3) inne formy pomocy wg potrzeb uczniów i możliwości budżetowych i finansowych Rady Rodziców.

 

§ 26

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na:

1) rozpoznaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:

 a) z niepełnosprawności,

 b) z niedostosowania społecznego,

 c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 d) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

 e) ze szczególnych uzdolnień,

 f) z zaburzeń komunikacji językowej,

 g) z choroby przewlekłej,

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i) z niepowodzeń edukacyjnych,

 j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową i społeczną ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

 k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi, zmianą środowiska edukacyjnego, wcześniejszym kształceniem za granicą;

     2) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie:

1)   zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)   zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5)   zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

6)   zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

7)   porad i konsultacji;

8)   warsztatów.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

1) z rodzicami uczniów;

2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi Szkołami;

5) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

5.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym i w Szkole udzielają nauczyciele i – w miarę możliwości specjaliści.

6.Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i młodzieży.

4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela lub specjalisty;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;

5) Dyrektora Szkoły;

6)   pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

7)   pracownika socjalnego;

8)   asystenta rodziny;

9)   kuratora sądowego;

10) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Wychowawca oddziału planując udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz z innymi nauczycielami i specjalistami.

6. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację określoną odrębnymi przepisami.

7.   Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny między innymi przez korzystanie z konsultacji i doradztwa w zakresie:

1)   diagnozowania środowiska ucznia;

2)   rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

3)   podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

4)   wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;

5)   wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa;

6)   udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

8.  Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pomocy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom w zakresie:

1)    wspomagania wszechstronnego rozwoju i efektywności uczenia się;

2)    nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej;

3)    pomocy psychologicznej;

4)    profilaktyki uzależnień;

5)    terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;

6)    edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

§ 27

1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów w sprawach nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. Współpraca realizowana jest między innymi przez:

1) zaznajamianie rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie;

2) zaznajamianie rodziców z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych oraz zasadami ustalania oceny zachowania;

3) udzielanie rodzicom informacji o zachowaniu, ocenach, postępach i przyczynach niepowodzeń oraz trudnościach ucznia w nauce podczas zebrań z rodzicami, dyżurów konsultacyjnych oraz na umówionych w tym celu spotkaniach lub innych formach kontaktu;

4) uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia ich dziecka.

5) regularne spotkania z rodzicami co najmniej dwa razy w półroczu.

2. Współdziałanie z rodzicami uczniów przybiera najczęściej następujące formy:

1) zebrań rodziców nie rzadziej niż trzy razy w roku szkolnym;

2) zebrań poświęconych tematyce wychowawczej lub innym zagadnieniom, z udziałem zaproszonych – z inicjatywy nauczycieli lub rodziców – specjalistów;

3) dni otwartych szkoły i zajęć otwartych dla rodziców;

4) zajęć pokazowych;

5) wystaw prezentujących osiągnięcia indywidualne i zbiorowe uczniów;

6) uroczystości szkolnych, imprez i wycieczek;

7) spotkań indywidualnych nauczycieli z rodzicami.

 

§ 28

1. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną mającą na celu poszerzenie lub modyfikację albo poprawę skuteczności realizowanych przez szkołę celów, treści kształcenia, wychowania lub opieki, uwzględniając warunki i możliwości  szkoły, a także warunki i potrzeby środowiska  lokalnego.

2. Szkoła, w zakresie działalności innowacyjnej, współdziała ze stowarzyszeniami lub

      innymi organizacjami szczególnie w zakresie:

1) wymiany informacji i doświadczeń;

2) podnoszenia jakości pracy Szkoły;

3. Formy współpracy to przede wszystkim:

1) spotkania pomiędzy określonymi organizacjami a przedstawicielami Szkoły;

2) prowadzenie wspólnych przedsięwzięć;

3) doradztwo merytoryczne udzielane Szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje.

 

§ 29

1. Szkoła podejmuje działania w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów klasy

     VII i VIII.

2.Działania, o których mowa w ust.1 polegają na:

1) dostarczeniu uczniom podstawowej wiedzy o zawodach na zajęciach wiedzy o społeczeństwie;

2) organizowaniu na lekcjach wychowawczych spotkań z osobami wykonującymi różne zawody;

3) opracowaniu informacji o strukturze szkolnictwa ponadpodstawowego- prezentacja materiału w miejscu dostępnym dla uczniów;

4) udziale przedstawicieli klas ósmych i wychowawców w Targach Edukacyjnych (zebranie informacji o szkołach i procedurach rekrutacji do tych szkół);

5) organizowaniu spotkań z przedstawicielami Urzędu Pracy;

6) przygotowaniu praktycznym uczniów do sporządzania dokumentów wymaganych w ubieganiu się o pracę.

3. Dyrektor może wyznaczyć nauczyciela, który będzie realizował zadania z zakresu doradztwa zawodowego, m.in. gromadził, aktualizował i udostępniał uczniom informacje o możliwościach edukacyjnych i zawodach.

 

§ 30

 1. W Szkole mogą być podejmowane działania w zakresie wolontariatu.
 2. Celami działań w zakresie wolontariatu jest uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 3. Działania w zakresie wolontariatu adresowane są do:
 1. potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych;
 2. społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych;
 3. wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne.
 1. Zadania z zakresu wolontariatu koordynuje rada wolontariatu, o której mowa w § 13 ust. 7.
 2. Działalność szkolnego wolontariatu może być wspierana przez:
 1. wychowawców oddziałów z wraz ich klasami;
 2. nauczycieli i innych pracowników Szkoły;
 3. rodziców;
 4. inne osoby i instytucje.
 1. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu określa regulamin.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

 

§ 31

1. W Szkole zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy zapewniający funkcjonowanie Szkoły.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 32

 1. W szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora.
 2. Zakres zadań wicedyrektora:
  1. zastępowanie dyrektora Szkoły w czasie jego nieobecności w pracy;
  2. prowadzenie obserwacji pracy nauczycieli zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;
  3. monitorowanie realizacji staży nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego;
  4. przygotowanie projektu oceny pracy i dorobku zawodowego nauczyciela;
  5. nadzór nad prowadzeniem praktyk;
  6. nadzór nad realizacją nauczania indywidualnego;
  7. przygotowanie wniosków do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz propozycji nagród i odznaczeń dla nauczycieli;
  8. przygotowanie projektu wniosków i zadań do planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny;
  9. kontrola realizacji zadań w zakresie organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
  10. nadzór nad prawidłową realizacją zajęć pozalekcyjnych oraz pracą organizacji uczniowskich w szkole.
 3. Szczegółowy zakres zadań wicedyrektora określa przydział obowiązków ustalony przez dyrektora zgodnie z potrzebami szkoły.

 

§ 33

1. Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) poszerzać swoją wiedzę ogólną i zawodową;

5) kształcić i wychowywać dzieci i młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

7) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia;

8)  w pracy z uczniami zwracać szczególną uwagę na:

     a) życzliwe i sprawiedliwe traktowanie każdego ucznia,

  b) dbanie o kulturę języka,

  c) przestrzeganie norm współżycia społecznego.

2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel ma obowiązek realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz;

2) inne zajęcia i czynności określone w statucie szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

 

§ 34

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 3. Nauczyciel obowiązany jest:
 1. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
 2. kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 3. dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 4. w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia;
 5. wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
 6. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
 7. doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły.
 1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć;
 2. rytmiczna realizacja programu nauczania;
 3. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego pod względem organizacyjnym, metodycznym i merytorycznym, zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki;
 4. tworzenie warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrze zorganizowanej pracy indywidualnej i zespołowej;
 5. rzetelne i systematyczne przygotowanie się do każdych zajęć i prowadzenie ich na najwyższym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i metodycznym;
 6. stosowanie indywidualizacji w procesie dydaktycznym;
 7. dążenie do osiągania jak najlepszych wyników nauczania;
 8. przestrzeganie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, w tym obiektywne, systematyczne i bezstronne ocenianie uczniów;
 9. stymulowanie rozwoju psychofizycznego, rozpoznawanie i kształtowanie uzdolnień i zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru uczniów;
 10. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
 11. udzielanie pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych uczniów;
 12. kierowanie się bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwe traktowanie;
 13. dokonanie wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
 14. przedstawienie dyrektorowi szkoły programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania;
 15. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 16. przekazanie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
 17. obowiązek indywidualizacji pracy z uczniem;
 18. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
 19. systematyczna kontrola miejsca prowadzenia zajęć pod względem bhp;
 20. uczestniczenie w szkoleniach bhp organizowanych przez szkołę;
 21. dbałość o pomoce dydaktyczne, używanie tylko sprawnego sprzętu;
 22. zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni oraz przepisami bhp, w szczególności na zajęciach technicznych, zajęciach komputerowych, informatyki i wychowania fizycznego;
 23. realizacja zadań określonych w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym;
 24. kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych;
 25. dostosowywanie wymagań edukacyjnych wynikających z orzeczeń lub opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej;
 26. dbanie o poprawność językową uczniów;
 27. egzekwowanie przestrzegania regulaminów w salach i pracowniach;
 28. aktywne uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
 29. udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty;
 30. pozostawianie sal lekcyjnych po zakończonych zajęciach w należytym porządku i czystości;
 31. sumienne i efektywne pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem, a w razie nieobecności nauczyciela dyżurującego podjęcie zastępstwa w miejscu i czasie wyznaczonym przez dyrektora szkoły;
 32. uczestniczenie w zebraniach z rodzicami i dniach otwartych;
 33. stosowanie dostępnych pomocy dydaktycznych, środków audiowizualnych i urządzeń multimedialnych, wzbogacanie wyposażenia pracowni w samodzielnie wykonane pomoce, stałe doskonalenie warsztatu pracy;
 34. doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych poprzez udział w konferencjach przedmiotowych, pracę w zespołach przedmiotowych, aktywny udział w doskonaleniu, uczestnictwo w warsztatach metodycznych, korzystanie z fachowej literatury, doskonalenie umiejętności informatycznych;
 35. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
 36. pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z regulaminem dyżurów;
 37. dbanie o należyte wypełnianie obowiązków podczas organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły;
 38. prowadzenie dokumentacji określonej odrębnymi przepisami;
 39. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
 40. informowanie uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) na początku roku szkolnego o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

§ 35

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi zwanemu dalej „wychowawcą”. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca opiekuje się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

2. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danym oddziale 

        w szczególnych przypadkach wynikających z:

1)  okoliczności losowych niezależnych od nauczyciela wychowawcy;

2) na podstawie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

3) na uzasadniony wniosek rodziców uczniów danego oddziału.

3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej, a w szczególności; 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2) inspirowanie i wspieranie działań indywidualnych i zespołowych uczniów.

4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3:

1) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy współpracy     rozwijające indywidualnie uczniów oraz integrujące zespół klasowy;

2) organizuje Samorząd Klasowy i czuwa nad jego pracą;

3) organizuje prace i akcje społecznie użyteczne na terenie klasy i Szkoły;

4) informuje uczniów o aktualnych sprawach Szkoły,

5) pomaga w organizowaniu wycieczek, różnych form rekreacji i turystyki, imprez kulturalnych;

6) ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

7) prowadzi z uczniami rozmowy, pogadanki, dyskusje na temat rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego człowieka;

8) otacza indywidualną opieką każdego ucznia;

      9) współpracuje z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do ogółu uczniów a także wobec tych, którzy wymagają indywidualnej opieki (szczególnie uzdolnieni, mający trudności i niepowodzenia);

      10) pomaga w rozwiązywaniu sporów powstałych w zespole uczniów oraz sporów powstałych pomiędzy uczniem a innymi członkami społeczności szkolnej;

       11) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych, informowania o postępach i osiągnięciach ich dzieci, włącza rodziców w sprawy życia klasy, udziela rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych;

       12) przygotowuje opinie, informacje oraz uwagi o zachowaniu uczniów;

       13) uczestniczy w tworzeniu i realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego;

       14) wnioskuje o pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swego oddziału;

15)  informuje na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

       16) prowadzi obowiązująca dokumentację określoną odrębnymi przepisami.

5. Nauczyciel wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez:

1) zebrania ogólne wszystkich rodziców;

2) zebrania okresowe rodziców oddziału;

3) rozmowy indywidualne w szkole, telefoniczne;

4) komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 36

Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:

1) opracowanie rocznego planu pacy świetlicy;

2) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom przebywającym w świetlicy;

3) pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych;

4) organizowanie pomocy w nauce i tworzenie warunków do nauki własnej uczniów oraz wdrażanie ich do samodzielnej pracy umysłowej;

5) organizowanie gier i zabaw ruchowych oaz innych form kultury fizycznej, w świetlicy i poza nią;

6) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, wdrażanie do przestrzegania norm współżycia społecznego;

7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami wychowanków, w miarę potrzeb i możliwości również z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami działającymi w środowisku lokalnym;

8) stwarzanie sytuacji sprzyjających zaspokajaniu potrzeby kontaktów i przyjaźni z rówieśnikami.

 

§ 37

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

5) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

      2. Nauczyciel- bibliotekarz obowiązany jest w szczególności do:

1) indywidualnego doradztwa w zakresie wyboru lektury, źródła informacji;

2)  udziału w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania;

3) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy;

4) informowanie nauczycieli i wychowawców o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;

5) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze itp.);

6) gromadzenie zbiorów, zgodnie z potrzebami szkoły;

7) ewidencjonowania zbiorów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

8) opracowywania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne);

9) selekcji zbiorów (eliminacja materiałów zbędnych, zniszczonych);

10) organizacji warsztatu informacyjnego - wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliotecznych itd.;

11) przeprowadzania inwentaryzacji zbiorów biblioteki szkolnej;

12) prowadzenia wymaganej dokumentacji.

 

§ 38

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

 a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 9)   udzielanie porad i konsultacji.

 

§ 39

1. W szkole mogą być tworzone zespoły nauczycieli do realizacji zadań określonych

w Statucie Szkoły.

2. Zespoły powołuje Dyrektor. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany  

    przez   Dyrektora na wniosek zespołu.

3. Dyrektor, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników Szkoły. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami Szkoły.

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w roku szkolnym zebrania Rady Pedagogicznej.

 

§ 40

1. Zespoły nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I –III oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach IV – VIII przedstawiają Dyrektorowi propozycję:

1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy - w przypadku klas I –III;

2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy- w przypadku klas IV – VIII;

3) materiałów ćwiczeniowych.

2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1 mogą przedstawić Dyrektorowi Szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych w przypadku klas IV – VIII.

3. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

 

§ 41

1. Pracownik nie będący nauczycielem ma prawo do:

1) pracy w warunkach umożliwiających właściwe wykonywanie obowiązków;

2) zgłaszania Dyrektorowi wniosków dotyczących warunków pracy;

3) nagrody Dyrektora za bardzo dobrą pracę;

4) poszanowania godności osobistej.

2. Pracownicy mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów poprzez:

1) zabezpieczenie stanowiska pracy, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy przed dostępem lub użyciem ich przez dzieci lub uczniów;

2) reagowanie na wszelkie niewłaściwe zachowania dzieci i uczniów a w szczególności zagrażające ich bezpieczeństwu:

3) zgłaszanie nauczycielom (dyżurującym, wychowawcom, dyrektorowi) wszelkich zaobserwowanych zdarzeń, zachowań, stanu technicznego w budynku i terenie przyszkolnym, stanowiących zagrożenie la bezpieczeństwa dzieci i uczniów;

4) zapobieganie i usuwanie zagrożeia bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

 

Rozdział 6

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 

§ 42

1.  Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów określają: rozdział 3a ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

2. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

         3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie Szkoły.

 

§ 43

1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów odbywa się w ramach:

     1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: zachowania oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielania uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielania wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczania rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienia nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 44

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego w terminie do 30 września informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego w terminie do 30 września informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Potwierdzeniem realizacji obowiązków, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 jest odpowiedni zapis w dzienniku lekcyjnym oraz lista z podpisami rodziców, poświadczającymi zapoznanie się z informacjami wymienionymi w ust. 1 i ust. 2.

 

§ 45

1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne;

  a) śródroczne i roczne,

  b) końcowe.

2.W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna są ocenami opisowymi.

3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

4. Nauczyciel ustnie uzasadnia ustaloną ocenę odnosząc ją do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 1 i wskazuje, co uczeń robi dobrze, co i jakiej wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć.

5. Rodzice mogą zwrócić się o pisemne uzasadnienie oceny i na ich prośbę nauczyciel ustalający ocenę powinien ją pisemnie uzasadnić w odniesieniu do wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 1, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

§ 46

 1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu:
 1. uczeń w czasie lekcji;
 2. rodzice w obecności nauczyciela podczas dyżurów nauczycieli, zebrań lub indywidualnych spotkań na terenie szkoły.
 1. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia - na wniosek ucznia lub jego rodziców jest udostępniona do wglądu na terenie szkoły w obecności dyrektora lub wskazanego przez dyrektora nauczyciela.
 2. Wgląd do dziennika lekcyjnego może mieć miejsce tylko w obecności nauczyciela, wychowawcy lub dyrektora i dotyczyć wyłącznie ocen bieżących ucznia.

 

§ 47

1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, nie później niż na dwa tygodnie przed końcem I okresu..

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikacja roczna w klasach I –III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania.

5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7. Oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny zachowania nauczyciele ustalają zgodnie z § 55.

8. Przyjmuje się następujące formy dokumentowania czynności związanych z klasyfikacją i promocją uczniów przez nauczycieli zajęć edukacyjnych oraz wychowawców klas:

1)   przewidywane roczne/końcowe oceny z zajęć edukacyjnych (w tym oceny niedostateczne) nauczyciel wpisuje w dzienniku elektronicznym w zakładce: oceny śródroczne i roczne;

2)   przewidywane roczne/końcowe oceny zachowania (w tym oceny naganne) wychowawca wpisuje w dzienniku elektronicznym w zakładce: oceny zachowania;

3)   ustalone śródroczne i roczne/końcowe oceny z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania nauczyciele i wychowawca wpisują w dzienniku elektronicznym a ocena ustalona nie może być niższa od oceny przewidywanej;

4)   o przewidywanej niedostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nauczyciel danych zajęć edukacyjnych zawiadamia rodziców ucznia w formie pisemnej za pośrednictwem ucznia, a o rocznej nagannej ocenie zachowania taką informację przekazuje wychowawca klasy - potwierdzeniem przekazania informacji jest podpis rodziców lub dowód nadania listu poleconego;

5)   o przewidywanych rocznych/końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania uczniowie są informowani na zajęciach lekcyjnych, a rodzice - za pośrednictwem ucznia. Wychowawca sporządza wykaz wszystkich przewidywanych ocen rocznych, który uczeń przekazuje rodzicom -potwierdzeniem przekazania informacji jest zwrot wykazu przewidywanych ocen z podpisem rodzica lub dowód nadania listu poleconego;

6)   dokumenty wskazane w pkt. 4 i 5 nauczyciele przechowują do końca roku szkolnego;

7)   przy zbieraniu opinii o zachowaniu ucznia wychowawca posługuje się Kartą zachowania uczniów, o której mowa w § 49 ust. 2;

8)   wnioski rodziców o podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania rozpatrywane są przez nauczycieli lub wychowawców według zasad określonych w § 56;

9)   po ustaleniu śródrocznych i rocznych/końcowych ocen klasyfikacyjnych wychowawcy wypełniają I część arkusza sprawozdawczo-podsumowującego dotyczącą klasyfikacji i dostarczają komisjom klasyfikacyjnym (I i II etap kształcenia);

10) przewodniczący komisji klasyfikacyjnych sporządzają zbiorcze zestawienie ustalonych ocen śródrocznych i rocznych/końcowych i przedstawiają je do uchwalenia na zebraniu rady pedagogicznej.

 

§ 48

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii;

2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” albo „zwolniony”.

 

§ 49

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
 2. Przy zbieraniu opinii, o zachowaniu ucznia na koniec roku, wychowawca posługuje się kartą zachowania uczniów ustaloną przez dyrektora szkoły.
 3. Przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny zachowania pomocą dla wychowawcy są uwagi o zachowaniu ucznia: pozytywne i negatywne, wpisywane w dzienniku elektronicznym.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 5. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia oraz wychowawca oddziału zobowiązani są do:

1) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, z co najmniej trzytygodniowym wyprzedzeniem w formie pisemnego zawiadomienia;

2) poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania z co trzytygodniowym wyprzedzeniem, odpowiednio w czasie zajęć edukacyjnych oraz na zebraniach z rodzicami lub w formie pisemnej wykaz ocen ucznia, z którym zapoznaje się rodzic i potwierdza to własnoręcznym podpisem.

 

§ 50

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 44 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie i o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedgogiczną w szkole na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.

3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, należy brać pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 51

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

2.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

3. W klasach I – III śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną opisową.

4. W klasach IV – VIII ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali z możliwością stosowania w zapisie skrótu:

1) wzorowe – „wz.”,

2) bardzo dobre   - „bdb.”,

3) dobre   - „db.”,

4) poprawne   - „pop.”,

5) nieodpowiednie   - „ndp.”,

6) naganne   - „ng.”

5. Podstawę do ustalenia oceny zachowania stanowią:

  1) własne obserwacje wychowawcy klasy;

  2) opinie nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia;

  3) wpisy zawarte w dzienniku elektronicznym (informacje na temat zachowania ucznia –  uwagi pozytywne i negatywne zapisane przez nauczycieli);

  4) uwagi i opinie nauczycieli, innych pracowników szkoły, opiekunów
i samorządu uczniowskiego dotyczące zachowania poszczególnych uczniów, przekazywane ustnie wychowawcy klasy.

    5) oceny bieżące zachowania odnotowane w dzienniku elektronicznym.

5. Roczna klasyfikacyjna ocena zachowania dodatkowo uwzględnia aktywność, postawę oraz dostrzeżone pozytywne zmiany w zachowaniu ucznia w okresie całego roku szkolnego.

6. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

  7. Przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca wpisuje w dzienniku elektronicznym w odpowiedniej formie w zakładce: oceny zachowania. Jeżeli w okresie od ustalenia przewidywanej oceny do zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej uczeń dopuści się rażącego naruszenia norm współżycia międzyludzkiego (np. kradzież, pijaństwo, narkotyki, papierosy, wagary, przemoc wobec innych, zniszczenie mienia społecznego itp.), wychowawca klasy ma prawo ponownie ustalić ocenę zachowania, informując o tym fakcie ucznia i jego rodziców.

8. Na prośbę rodziców ucznia wychowawca uzasadnia ocenę zachowania.

 

§ 52

1.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1)  aktywnie i kreatywnie angażuje się w życie społeczności oddziału, szkoły, społeczności lokalnej;

2)  w życiu codziennym w szkole i poza nią wyróżnia go wysoki poziom kultury osobistej; dba o przestrzeganie zasad i norm współżycia społecznego, szanuje mienie społeczne;

3)  nie opuszcza zajęć w szkole bez usprawiedliwienia;

4)  swoje obowiązki traktuje sumiennie i odpowiedzialnie, wykorzystuje w pełni swoje możliwości intelektualne i psychofizyczne w uczeniu się i rozwoju;

 5)  jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi- reaguje na wszelkie przejawy przemocy psychicznej i fizycznej w swoim otoczeniu, niszczenia mienia prywatnego i społecznego;

 6)   zawsze czysty, zadbany, ubrany zgodnie z wymaganiami regulaminu szkolnego;

 7)  wolny od uzależnień i nałogów szkodliwych dla zdrowia.

2.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

1)  angażuje się chętnie w życie oddziału i  szkoły;

2)  jest kulturalny, w stosunku do kolegów koleżeński, do dorosłych odnosi się grzecznie i z szacunkiem;

3)  wszystkie nieobecności ucznia w szkole są usprawiedliwione;

4)  bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest zdyscyplinowany;

5)  chętnie pomaga innym w różnych sytuacjach, opiekuńczy w stosunku do młodszych;

6)  zawsze schludny ubrany odpowiednio do wymogów regulaminu szkolnego;

7)  szanuje własność prywatną i szkolną, wolny od nałogów i uzależnień szkodliwych dla zdrowia.

3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który :

1)  uczestniczy w życiu uczniów swojego oddziału;

2)  zachowuje się właściwie w stosunku do kolegów i dorosłych;

3)  ma nieliczne  (do 5 godzin) nieusprawiedliwione nieobecności w szkole;

4)  z obowiązków szkolnych wywiązuje się bez większych zastrzeżeń, stara się przestrzegać obowiązującego w szkole prawa;

5)  nie odmawia zwracającym się o pomoc kolegom i dorosłym. Czasem reaguje i samodzielnie podejmuje działania pomocowe;

6)  jego wygląd i ubiór nie budzi zastrzeżeń;

7)   unika sytuacji i zachowań ryzykownych dla zdrowia.

4.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

1)  niechętnie uczestniczy w życiu oddziału;

2)  na ogół przestrzega – na poziomie elementarnym -  zasad współżycia społecznego;

3)  ma nieobecności nieusprawiedliwione (do 10 godzin);

4)  w realizowaniu obowiązków szkolnych niesystematyczny, niesumienny, niesamodzielny, mało odpowiedzialny;

5)  unika sytuacji wymagających zajęcia stanowiska- opowiedzenia się po którejś stronie uczestniczącej w konflikcie;

6)  najczęściej dostosowuje się do wymagań regulaminowych odnośnie wyglądu i ubioru.

7) przejawia zachowania ryzykowne dla zdrowia własnego i otoczenia.

5.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

1)  odmawia udziału we wspólnych działaniach uczniów oddziału;

 2)  często zachowuje się niewłaściwie, wywołuje konflikty z  otoczeniem – kolegami i dorosłymi;

3)  ma liczne nieobecności nieusprawiedliwione ( 15 godzin  i więcej);

4)  obowiązki szkolne lekceważy, niechętnie dostosowuje się do wskazówek, niechętnie przyjmuje pomoc w nauce szkolnej od kolegów, z niechęcią przyjmuje pomoc o nauczycieli;

5)  dopuszcza się zachowań o charakterze przemocy psychicznej i agresji wobec kolegów;

6)  niechętnie i  niesystematycznie przestrzega wymagań dotyczących wyglądu i ubioru ucznia w szkole;

7)  nie unika zachowań zagrażających uzależnieniem lub nałogiem (palenie tytoniu picie alkoholu, przyjmowanie środków odurzających).

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia obowiązkom określonym w statucie lub dopuścił się czynu karalnego i nie spełnia kryteriów na ocenę nieodpowiednią.

 

§ 53

1. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

2. Ocenianie bieżące w I etapie kształcenia (kl. I – III) polega na systematycznym odnotowywaniu osiągnięć uczniów w dzienniku lekcyjnym w formie punktowej, w skali od 2 do 5 (2 pkt oznaczają minimum, 5 pkt – maksimum wymaganych osiągnięć); towarzyszy mu słowny, bądź pisemny komentarz. Skala punktowa ma przełożenie na poziomy osiągnięć z poszczególnych edukacji:

5 punktów – poziom wysoki;

4 punkty – poziom średni;

3 punkty – poziom zadowalający;

2 punkty – poziom niski.

 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali, z możliwością stosowania w zapisie skrótu lub cyfry:

 1. celujący - 6 - cel.;
 2. bardzo dobry - 5 - bdb.;
 3.             dobry  - 4 - db.;
 4.             dostateczny - 3 - dst.;
 5.             dopuszczający - 2 - dop.;
 6.             niedostateczny - 1 - ndst.

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w ust. 3 pkt 1–5.

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w ust. 3 pkt 6.

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „–”, w ocenianiu śródrocznym „+” przed oceną. Oceny roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.

7. W klasach I – III śródroczna i roczna oceny klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności i rozwijaniu uzdolnień.

8. Ustala się następujące kryteria ocen:

 1. uczeń spełnia  wymagania na ocenę celującą, jeżeli:

         a) posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza podstawę programową  nauczania przedmiotu w danej klasie, w wyniku własnej samodzielnej pracy ,

b)  rozumie i właściwie interpretuje posiadane wiadomości,

c)  swobodnie  posługuje się zdobytymi wiadomościami  w praktyce,

d) wykorzystuje posiadane wiadomości i umiejętności do poprawnego rozwiązywania sytuacji problemowych,

 e) bezbłędnie i szybko podejmuje decyzje, łatwo komunikuje się z innymi, przejawia zdolności organizacyjne,

  f) prezentuje szacunek do nauki i pracy, w działaniu sumienny, obowiązkowy, odpowiedzialny;

 2) uczeń spełnia  wymagania na ocenę bardzo dobrą, jeżeli:

a)  posiada wiadomości i umiejętności określone wymaganiami programu nauczania;

b)  rozumie i właściwie interpretuje zdobyte wiadomości,

c) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

d)  wykorzystuje posiadane wiadomości i umiejętności do poprawnego rozwiązywania sytuacji typowych, poszukuje poprawnych rozwiązań sytuacji trudnych,

e)  nie ma trudności w komunikowaniu się z innymi,

f)  potrafi pracować w zespole, bierze odpowiedzialność za siebie;

  3) uczeń spełnia  wymagania na ocenę dobrą, jeżeli:

a) posiada wiadomości i umiejętności określone programem,

b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, rozumie i przy niewielkiej pomocy nauczyciela potrafi interpretować zdobyte wiadomości,

      c)  potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce,

d)  wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności do poprawnego rozwiązywania sytuacji typowych,

e)  po ukierunkowaniu przez nauczyciela potrafi pracować w sytuacji trudnej,

f)  stara się poprawnie komunikować z innymi, potrafi , bez większych  trudności organizować pracę własną i zespołu;

 4) uczeń spełnia  wymagania na ocenę dostateczną, jeżeli:

a)  nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w minimum programowym oraz ma braki  w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale braki te potrafi sam uzupełnić,

b)  przy pomocy nauczyciela potrafi interpretować wiedzę z zakresu przedmiotów    nauczania,

c) ma trudności w samodzielnym zastosowaniu wiedzy teoretycznej w praktyce, radzi sobie po uzyskaniu pomocy od nauczyciela,

d)  rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie   trudności,

 e) komunikuje się poprawnie, umie wykorzystać udzielone mu przez nauczyciela     wskazówki,

      f) czasem ma trudności z organizacją pracy zespołu;

5) uczeń spełnia  wymagania na ocenę dopuszczającą, jeżeli:

a) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego zdobywania wiedzy,

b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności,

c) ma trudności w interpretowaniu wiedzy z zakresu zagadnień ogólnokształcących objętych programem nawet przy pomocy nauczyciela,

d)  nie potrafi samodzielnie podejmować decyzji -  zwraca się o pomoc do nauczyciela,

e) ma trudności w komunikowaniu się z otoczeniem – wymaga pomocy ze strony nauczyciela,

f) nie potrafi samodzielnie zorganizować pracy własnej- wymaga pomocy nauczyciela;

6) uczeń nie spełnia wymagań na ocenę pozytywną i otrzymuje  ocenę niedostateczną, jeżeli:

a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nabywanie wiedzy i umiejętności,

b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

c) nie skorzystał z różnych form pomocy proponowanych przez nauczyciela,

d)  nie potrafi samodzielnie podjąć decyzji w poszukiwaniu prostych rozwiązań,

e)  ma duże trudności w formułowaniu komunikatów w porozumiewaniu się z innymi,

 f)  nie potrafi, nawet przy pomocy nauczyciela zaplanować pracy własnej.

9. Nauczyciele, na początku każdego roku szkolnego zobowiązani  są do opracowania  szczegółowych wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, śródrocznych i rocznych  ocen w oparciu o obowiązujące podstawy programowe i realizowane programy nauczania.

10.  Nauczyciel dokonując oceny osiągnięć ucznia ma obowiązek dostosować wymagania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 

§ 54

1. Ocenie podlegają następujące formy pracy ucznia:

1) prace klasowe pisemne (obejmujące treść jednego lub kilku działów programowych)  trwające nie dłużej niż dwie godziny lekcyjne;

2) kartkówki  (obejmujące nie więcej niż trzy ostatnie tematy) trwające nie dłużej niż 20 minut;

3) prace domowe;

4) praca na lekcji- zadania, ćwiczenia;

5) prace w zespole;

6) wypowiedzi ustne;

7) prace plastyczne i techniczne;

8) testy sprawnościowe;

9) działalność muzyczna,

10) prace pisemne długoterminowe.

2. Prace klasowe pisemne:

1) nauczyciel ma obowiązek powiadomić uczniów o planowanym terminie i zakresie tematycznym pracy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i ustalony termin wpisywać w dzienniku elektronicznym. Pisemne prace klasowe nie mogą być przeprowadzane w pierwszym dniu nauki po przerwach świątecznych i feriach;

2) pracy klasowej nie pisze uczeń, który przyszedł do szkoły po minimum tygodniowej, usprawiedliwionej nieobecności. W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela, bez porozumienia z uczniem;

3) w jednym dniu może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian w formie pisemnej pracy klasowej;

4)  w jednym tygodniu mogą być przeprowadzone tylko dwa sprawdziany w formie pisemnej pracy klasowej;

5) po każdym sprawdzianie uczeń otrzymuje do wglądu swoją pracę, która po obejrzeniu zwraca nauczycielowi;

6) wyniki sprawdzianu nauczyciel analizuje i omawia z uczniami  w terminie do 14 dni po przeprowadzeniu sprawdzianu;

7) uczeń nieobecny na sprawdzianie pisemnym ma możliwość napisać go w innym terminie uzgodnionym z nauczycielem;

8) prace pisemne uczniów są przechowywane do końca roku szkolnego.

3. Poprawa ocen ze sprawdzianu:

1) w przypadku otrzymania oceny niedostatecznej lub dopuszczającej uczeń ma prawo do uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach i poprawienia oceny niedostatecznej lub dopuszczającej i uzyskanie drugiej poprawionej oceny w formie ustalonej z nauczycielem;

2) ocena z poprawy zostaje dopisana obok wcześniejszej oceny.

4. Sprawdziany krótkie- kartkówki ( formy pisemne nie przekraczające 20 minut):

1) nie muszą być wcześniej zapowiadane przez nauczyciela;

2) są jedną z formą sprawdzania wiadomości z danego przedmiotu w danym dniu. Uczniowie ocenione sprawdziany otrzymują do wglądu nie później niż czternaście  dni od dnia jego przeprowadzenia;

3) ocena z kartkówki ma rangę bieżącej odpowiedzi ustnej;

4) zgłoszenie przez ucznia  na początku lekcji nieprzygotowania z powodu dłuższej nieobecności na zajęciach, zwalnia go z obowiązku pisania kartkówki.

5. Odpowiedzi ustne (  wypowiedzi  w klasie , dialogi, opisy, recytacja, itp. ):

1) są bieżącą niezapowiadaną formą sprawdzania wiadomości uczniów z ostatnich trzech lekcji lub ostatniej jednostki tematycznej;

2) ocena odpowiedzi ustnej powinna być, w każdym przypadku uzasadniona.

6.   Pisemne prace domowe:

1) termin prac jest ściśle określony, a temat i zakres zapisany w zeszycie do wiadomości uczniów i rodziców;

2) uczeń ma obowiązek oddania pracy w terminie uzgodnionym z nauczycielem;

3) poprawienie pracy i jej zwrot uczniowi następuje w terminie dwóch tygodni.

 7.  Praca w grupie:

1) ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń;

2) ocenie podlegają umiejętności: planowania i organizowania pracy grupowej, efektywne współdziałanie, wywiązywanie się z powierzonych ról, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

8. Ocenie podlegają  również prace dodatkowe, nieobowiązkowe, wykraczające poza  treści programowe.

9.  Nauczyciele mają prawo określenia,  po konsultacji z wychowawcą klasy,  innych nie wymienionych wyżej form uzyskania oceny wynikających ze specyfiki przedmiotu.

10. Uczeń  w uzasadnionych przypadkach (dłuższa nieobecność, szczególne zainteresowania,  trudności w uczeniu się) ma prawo do wyboru formy zaprezentowania posiadanej wiedzy i umiejętności. Zgodę wydaje  nauczyciel przedmiotu.

 

 

 

§ 55

1. Szczegółowe czynności obowiązujące przed klasyfikacją śródroczną:

   1) Tryb ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych   oraz śródrocznej oceny zachowania rozpoczyna się na 3 tygodnie przed końcem okresu.

 1. w poniedziałek w pierwszym tygodniu nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. Tak przygotowaną pisemną informację wychowawca przekazuje uczniowi, który ma obowiązek zapoznać z jej treścią rodziców. Potwierdzoną podpisem rodziców, informacje o ocenach niedostatecznych oraz nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania wychowawca odbiera od ucznia i przechowuje w swojej dokumentacji;
 2. w poniedziałek w drugim tygodniu, nauczyciele ustalają śródroczne oceny z zajęć edukacyjnych, a wychowawca śródroczną ocenę zachowania i dokonują wpisu w odpowiedniej formie w dzienniku elektronicznym;
 3. w środę w drugim tygodniu wychowawcy wypełniają I część arkusza sprawozdawczo-podsumowującego z zestawieniem ocen, a w czwartek i piątek przewodniczący komisji klasyfikacyjnych – zbiorcze zestawienie ustalonych ocen śródrocznych.
 4. w poniedziałek w trzecim tygodniu, rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej;
 5. w pozostałe dni tygodnia odbywają się śródroczne zebrania wywiadowcze z rodzicami.

2. Szczegółowe czynności obowiązujące przed klasyfikacją roczną:

1) w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej na cztery tygodnie przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne dokonuje podsumowania osiągnięć ucznia i wpisuje w dzienniku elektronicznym roczna ocenę niedostateczną oraz informuje o niej ucznia;

    2)  w przypadku przewidywanego nieodpowiedniego lub nagannego zachowania na cztery tygodnie przed planowanym zebraniem klasyfikacyjnym wychowawca wpisuje przewidywaną ocenę i informuje o niej ucznia;

3)  wychowawca oddziału na cztery tygodnie przed zakończeniem zajęć edukacyjnych przekazuje rodzicom pisemną informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych oraz o nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania i zaprasza ich do szkoły w celu przeprowadzenia rozmowy o niepowodzeniach ucznia, możliwościach uzupełnienia braków i poprawienia ocen. Notatkę z przeprowadzonej rozmowy odnotowuje w dzienniku elektronicznym;

4) dokumentację potwierdzającą informowanie rodziców o postępach i poziomie osiągnięć uczniów wychowawca przechowuje do końca roku szkolnego;

5) co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym rocznym zebraniem klasyfikacyjnym nauczyciele wpisują w odpowiedniej formie w dzienniku elektronicznym przewidywaną ocenę i informują o niej ucznia;

6) wychowawcy wpisują przewidywana ocenę zachowania w dzienniku elektronicznym;

7) wychowawca sporządza listę przewidywanych ocen i przesyła ją za pośrednictwem ucznia rodzicom;

8)  potwierdzoną podpisem rodziców listę przewidywanych ocen uczniowie zwracają wychowawcy;

9) co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele wpisują  ustalone oceny z zajęć edukacyjnych, a wychowawca ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania.  

10) Ustalanie rocznych/końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych odbywa się według następującego harmonogramu:

Tydzień

Dzień tygodnia

Czynności nauczycieli i wychowawców

Uwagi

I

poniedziałek

 

 

 

poniedziałek

 

 

 

 

pon.-  środa

 

czwartek

 

pon. – czw.

piątek

 

 

 

wpisanie do dziennika przewidywanych rocznych/końcowych ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannej oceny zachowania;

poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych/końcowych ocenach niedostatecznych z zajęć edukacyjnych oraz nagannej ocenie zachowania;

zbieranie przez wychowawców opinii o zachowaniu uczniów;

wpisanie do dziennika przewidywanych rocznych/końcowych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania;

formułowanie przewidywanej oceny opisowej;

poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych/końcowych ocenach z zajęć edukacyjnych oraz zachowania;

 

II

pon. – pt.

rozpatrzenie wniosków rodziców o podwyższenie rocznej oceny z zajęć edukacyjnych;

rozpatrzenie wniosków rodziców o podwyższenie rocznej oceny zachowania;

przeprowadzenie egzaminów;

formułowanie oceny opisowej;

 

 

 

 

 

 

III

środa

 

 

czwartek

 

piątek

wpisanie do dziennika ustalonych rocznych/końcowych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania;

wypełnienie przez wychowawców klas arkuszy podsumowujących;

przygotowanie przez komisje klasyfikacyjne zbiorczych zestawień ustalonych ocen na posiedzenie rady pedagogicznej;

 

IV

poniedziałek

 

 

pon. – śr.

pon. – śr.

piątek

zatwierdzenie przez radę pedagogiczną wyników klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły;

wypełnianie arkuszy ocen;

wypisywanie świadectw;

zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rozdanie świadectw.

 

 

§ 56

 1. Uczeń lub jego rodzice mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może być:
 1. dłuższa usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach edukacyjnych;
 2. inne ważne sytuacje życiowe, które nauczyciel uzna za istotne.
 1. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
 1. uczeń lub jego rodzice zgłaszają do nauczyciela danego przedmiotu, nie później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, zamiar uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
 2. nauczyciel danych zajęć edukacyjnych podejmuje ostateczną decyzję, czy uczeń spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2;
 3. jeżeli uczeń spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych określa zakres, formę i termin sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
 4. sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia musi nastąpić przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;
 5. nauczyciel po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia utrzymuje bądź ustala wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, a ocena ta jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 58 ust. 1 oraz § 59 ust. 1.

 

§ 57

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1. realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
 2. spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 58 i § 59.

 

§ 58

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w § 53 ust. 5, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 59 ust. 6.
 5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

§ 59

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną cenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 58 ust. 1.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 3. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

 

§ 60

Sposób przeprowadzania odpowiednio sprawdzianu i egzaminu oraz skład i sposób dokumentowania prac komisji, o których mowa w § 57 ust. 1, § 58 ust. 2 oraz § 59 ust. 3 określają przepisy w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

§ 61

1. Uczeń klasy I – III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

4. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

5. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, ze te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

6. Uczeń klasy I-III, który na koniec roku szkolnego osiągnął poziom wysoki z zajęć edukacyjnych oraz jego zachowanie oceniono jako znakomite, decyzją rady pedagogicznej jest klasyfikowany z wyróżnieniem i otrzymuje dyplom za wyniki w nauce.

7. Począwszy od klasy IV, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.6, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza Szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje do klasy programowo wyższej promocję z wyróżnieniem.

 

 

§ 62

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na które składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie VIII i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

2. Uczeń kończy Szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej oceń, o której mowa w ust.2, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza Szkołą, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

 

§ 63

W ostatnim roku nauki w szkole podstawowej przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, zgodnie z przepisami określonymi w rozdziale 3b ustawy o systemie oświaty.

 

Rozdział 7

Uczniowie Szkoły

 

§ 64

1. Do klasy pierwszej szkoły przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

2. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, Oddział Przedszkolny w szkole innej niż szkoła podstawowa w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców jest przyjmowane do klasy I szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

3.   Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do Szkoły, rodzaje dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisy ustawy Prawo oświatowe.

4. O przyjęciu uczniów w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor Szkoły.

 

§ 65

Uczeń ma prawo, w szczególności do:

1)   tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

2)   zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

3)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

4)   informacji o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

5)   informacji o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania;

6)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo;

7)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

8)   ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej;

9)   ochrony i poszanowania jego godności i nietykalności osobistej;

10) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

11) swobody wyrażania myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

12) wiedzy o przepisach normujących działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły;

13) znajomości praw i procedurach odwołania się oraz instytucjach, do których można zwrócić się w przypadku nieprzestrzegania praw;

14) odpoczynku;

15) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

16) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole;

17) pomocy w przypadkach wystąpienia trudności w nauce;

18) przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

19) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego;

20) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

21) redagowania i wydawania gazety szkolnej;

22) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

23) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 66

1.   W przypadku naruszenia praw, uczeń lub jego rodzice mają prawo złożyć pisemną skargę do dyrektora Szkoły.

2.   Dyrektor szkoły w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia skargi, informuje pisemnie ucznia i jego rodziców o sposobie rozstrzygnięcia.

 

§ 67

1.   Do obowiązków ucznia należy w szczególności:

1)    systematyczna nauka i rozwijanie swoich umiejętności;

2)    aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;

3)    regularne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, punktualność;

4)    dostarczenie wychowawcy, najpóźniej do 7 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły, pisemnej prośby rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w szkole;

5)    godne reprezentowanie szkoły;

6)    dbanie o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;

7)    odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły, innych uczniów oraz innych osób;

8)    dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią;

9)    chronić własne życie i zdrowie;

10)  przestrzegać zasad higieny w trakcie zajęć, a także przed ich rozpoczęciem i w czasie przerw;

11)  nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających;

12)  dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne;

13)  naprawić wyrządzone przez siebie szkody;

14)  dbać o schludny wygląd, nosić strój uczniowski zgodnie z ustalonymi zasadami i warunkami;

15)  dbać o właściwe zachowanie podczas zajęć edukacyjnych;

16)  przestrzegać ustalonych w ust. 2 warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

2.  Uczeń, który przyniósł do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne jest zobowiązany do:

1)  wyłączenia telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w szczególności rejestrujących dźwięk i obraz w czasie zajęć edukacyjnych;

2)  niewłączania i niekorzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych;

3)  niewykonywania zdjęć oraz nagrań filmów na terenie szkoły i w czasie zajęć, poza przypadkami, w których uczeń uzyska zgodę dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

3.   Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności ucznia:

1)  uczeń ma obowiązek dostarczenia wniosku o usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć w terminie do 7 dni od dnia powrotu do szkoły;

2)  wniosek o usprawiedliwienie nieobecności ucznia powinien mieć formę pisemną lub przesłany przez rodzica przez dziennik elektroniczny;

3)  rodzic może wnioskować o usprawiedliwienie nieobecności ucznia osobiście, co zostaje potwierdzone stosownym wpisem w dzienniku lekcyjnym.

 

§ 68

 1. Na terenie szkoły uczeń ma obowiązek nosić:
 1. czysty, schludny, skromny i niewyzywający ubiór;
 2. obuwie zastępcze.
 1. Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu, np. zajęcia edukacyjne, dyskoteka, teatr, kino, wycieczka, a na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi ze względu na bezpieczeństwo oraz charakter zajęć czy uroczystości.
 2. Noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję, popierających zbrodnicze ideologie, jak również wzorów kojarzących się z takimi elementami.
 3. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:
  1. uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza roku szkolnego;
  2. grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji;
  3. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.
 4. Przez strój galowy należy rozumieć:
  1. dla dziewcząt - ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka;
  2. dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula, ewentualnie garnitur.

 

§ 69

1.  Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i niewywiązywanie się ze swoich obowiązków.

2.  Karami stosowanymi wobec uczniów są:

1)  upomnienie wychowawcy;

2)  nagana wychowawcy klasy;

3)  upomnienie dyrektora szkoły;

4)  nagana dyrektora szkoły;

5)  zawieszenie uczniowi prawa udziału w: dyskotekach klasowych lub szkolnych, w rekreacyjnych wycieczkach;

6)  przeniesienie ucznia do innego oddziału;

7)  przeniesienie ucznia do innej szkoły.

3.  Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

4.  Szkoła powiadamia rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.

5.  Kary stosuje się według kolejności ustalonej w ust. 2, a w sytuacjach szczególnie drastycznych kary mogą być stosowane z pominięciem gradacji, między innymi za:

1)  niszczenie mienia społecznego, wandalizm;

2)  brutalność;

3)  wulgarność;

4)  szerzenie patologii społecznej;

5)  umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby;

6)  postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów;

7)  kradzież mienia społecznego i prywatnego;

8)  picie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków lub środków odurzających.

 

§ 70

1.    Uczeń i jego rodzice mają prawo odwołania się od kary do dyrektora Szkoły. Odwołanie składa się na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od powiadomienia o ukaraniu.

2.    Dyrektor rozpatruje odwołanie i postanawia:

1)  oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;

2)  odwołać karę;

3)  zawiesić warunkowo wykonanie kary.

3.  Dyrektor Szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, powiadamia ucznia i jego rodziców o sposobie rozpatrzenia odwołania.

 

§ 71

1.    Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu i regulaminów szkolnych dyrektor Szkoły może skierować wniosek do Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

2.    Wniosek, o którym mowa w ust. 1 jest kierowany w szczególności, gdy uczeń:

1)  notorycznie łamie postanowienia statutu i regulaminów;

2)  otrzymał kary przewidziane w § 69 ust. 2 pkt 1 - 6;

3)  zastosowane środki wychowawcze i dyscyplinujące nie przynoszą rezultatów;

4)  swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczniów lub pracowników szkoły;

5)  ma demoralizujący wpływ na innych.

3.  Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 72

1.  Uczeń może być nagrodzony za:

     1)  wyniki w nauce;

     2)  wzorową postawę i zachowanie;

     3)  osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;

     4)  aktywną pracę na rzecz klasy, szkoły i w środowisku lokalnym;

     5)  wzorową frekwencję;

       6) osiągnięcia w działalności pozaszkolnej.

2.  Nagroda może być udzielona w następującej formie:

       1) pochwała ucznia wobec klasy udzielona przez nauczyciela lub wychowawcę;

       2) pochwała ucznia przez Dyrektora Szkoły wobec klasy lub na forum szkoły;

       3) list gratulacyjny skierowany do rodziców i dyplom dla ucznia;

       4) nagroda rzeczowa lub książka;

       5) wpis do „Złotej Księgi” ucznia ze średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorową ocenę zachowania.

3.  Rada Pedagogiczna może ustanowić również inne nagrody dla wyróżniających się uczniów (np. odznaki, medale).

 

§ 73

1.  Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do przyznanej nagrody w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o jej przyznaniu.

2.  Dyrektor Szkoły rozpoznaje zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich otrzymania.

3.  O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i ocenie zasadności zastrzeżeń dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje zainteresowanego ucznia i jego rodziców.

4.  W wyniku rozpoznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, dyrektor Szkoły może:

     1) odstąpić od przyznania nagrody;

2) utrzymać przyznaną nagrodę lub

3) zmienić rodzaj przyznanej nagrody.

 

Rozdział 8

Warunki stosowania sztandaru szkoły,
godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego

 

§ 74

1. Ceremoniał szkolny obejmuje sposoby prowadzenia uroczystości szkolnych z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły a także zasady zachowania się uczniów w trakcie uroczystości. Ceremoniał szkolny jednoczy całą społeczność szkolną, umacnia więzi między uczniami, kształtuje tradycje szkoły.

2. Uczeń ma prawo i obowiązek poznawania historii Szkoły, postaci związanych z jej tradycją oraz osoby patrona szkoły ks. prof. Józefa Tischnera.

 

§ 75

Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:

1)  sztandar Szkoły, którego wygląd oraz zasady jego użycia określa „Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu”, o którym mowa w § 81;

2)  logo Szkoły, które jest znakiem rozpoznawczym szkoły, o którym mowa w § 76.

 

§ 76

1.    Logo Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu jest własnością Szkoły.

2.    Pracownicy Szkoły mają prawo używania logo przy zachowaniu zasad jego stosowania.

3.    Logo Szkoły należy eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych Szkoły, znaczkach, identyfikatorach.

4.    Instytucje współpracujące ze szkołą mają prawo używania logo wyłącznie za zgodą dyrektora Szkoły.

5.    Wzór logo oraz zasady jego użycia określa „Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu”, o którym mowa w § 81.

 

§ 77

1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli Szkoły oraz kultywowania dobrych jej tradycji.

2. Najważniejsze uroczystości tworzące ceremoniał Szkolny to:

1)  rozpoczęcie roku szkolnego;

2)  ślubowanie klas pierwszych;

3)  Dzień Edukacji Narodowej;

4)  Święto Niepodległości;

5)  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;

6)  Rocznica Konstytucji 3 Maja;

7)  14 maja - Dzień Patrona Szkoły;

8)  pożegnanie szkoły przez uczniów ostatniej klasy Szkoły;

9) zakończenie roku szkolnego.

3. W przypadku, gdy Dzień Patrona Szkoły, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, przypada w dniu wolnym od nauki, Święto Szkoły organizowane jest w dniu roboczym poprzedzającym dzień 14 maja.

4. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy, o którym mowa w § 68 ust. 5.

 

§ 78

1. Szkoła posiada własny sztandar.

2.  Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru Szkoły z przestrzeganiem następujących zasad:

1)    wprowadzenie sztandaru;

2)    hymn państwowy;

3)    część oficjalna uroczystości;

4)    wyprowadzenie sztandaru;

5)    część artystyczna.

3.    Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego poszanowania.

4. Sztandar za zgodą Dyrektora Szkoły może brać udział w:

1) uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową i państwową;

2) uroczystościach organizowanych przez społeczność lokalną;

3) ważnych wydarzeniach innych szkół.

 

§ 79

1.    W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą:

1)    chorąży – uczeń klasy programowo najwyższej;

2)    asysta – dwie uczennice klasy programowo najwyższej;

2.    W szkole powoływany jest rezerwowy skład pocztu sztandarowego, w składzie jak w ust. 1, zwany pocztem rezerwowym.

3.    Insygnia pocztu sztandarowego stanowią:

1)    biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra;

2)    białe rękawiczki.

4.    Ubiór pocztu sztandarowego stanowią:

1)    chorąży: ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka;

2)    asysta: ciemne spódnice jednakowej długości, białe bluzki.

5.    W czasie uroczystości poczet rezerwowy może zastępować poczet sztandarowy. Zmiana następuje zawsze z zachowaniem powagi i poszanowania dla sztandaru.

6.    W przypadku, gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych, dopuszczalny jest inny taktowny strój.

 

§ 80

 1. Kandydaci do składu pocztu sztandarowego przedstawiani są przez opiekuna samorządu uczniowskiego i opiekuna pocztu sztandarowego.
 2. Do pełnienia tej zaszczytnej funkcji powoływanych jest 6 uczniów cieszących się nienaganną opinią, mających najwyższą ocenę zachowania oraz najwyższe wyniki w nauce (dwóch uczniów i cztery uczennice), którzy stanowią dwa składy pocztu, o którym mowa w § 79 ust. 1 i 2.
 3. Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba wybrana nie może pełnić swoich obowiązków, jej obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji.
 4. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym listem okolicznościowym.
 5. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.
 6. Za niewłaściwe wypełnianie obowiązków, a w szczególności za brak należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia statutu szkoły, uczeń może być odwołany z funkcji przez dyrektora Szkoły.

 

§ 81

Opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru szkoły oraz zbiór zasad postaw sztandaru i pocztu sztandarowego, a także zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych określa „Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu” ustalony przez Radę Pedagogiczną.

 

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 

§ 82

1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu używa pieczęci urzędowych i pieczęci podłużnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i gospodarowanie majątkiem szkoły określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 83

1.Wszyscy nauczyciele, pracownicy i uczniowie zostają zapoznani z postanowieniami niniejszego Statutu.

2. Statut Szkoły znajduje się w bibliotece szkolnej i jest udostępniany wszystkim zainteresowanym: nauczycielom, pracownikom, uczniom i ich rodzicom.

3. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna.

4. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i zapewnia dostęp do niego zgodnie z ust. 2 oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Szkoły.

Pliki do pobrania

Statut 669.78 KB
1196276