Strona główna
Wiadomości

SP1 w historycznym spacerze z dr. Łukaszem Połomskim

              21 maja 2019 roku w kalendarzu wydarzeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zarezerwowano dla inicjatywy honorującej pamięć o historycznej przeszłości Starego Sącza - Małej Ojczyzny starosądeczan.

              Gościem wychowanków SP1 realizujących zadania projektu Urzędu Marszałkowskiego  „Ciemności Kryją Ziemię” był dr Łukasz Połomski – historyk, publicysta, pasjonat dziejów Polski XIX i XX wieku, popularyzator wielokulturowej historii Nowego Sącza oraz kultury żydowskiej, twórca, a także dyrektor programu historycznego SĄDECKI SZTETL, pomysłodawca jak również organizator rocznicowych obchodów likwidacji nowosądeckiego i starosądeckiego getta.

              W założeniach organizatorów dydaktyczno - wychowawczego projektu „edukacja na temat przeszłości ma być przyczynkiem do dyskusji o przyszłości, a także znaczenia wartości takich jak tolerancja, empatia, otwartość i odpowiedzialność za przyszłość.”

              Trasę historycznego spaceru wyznaczały ulice i zabytki architektury stanowiące świadectwo obecności przedstawicieli narodu żydowskiego w Grodzie św. Kingi. Opowieść prelegenta uzupełniały wojenne dzieje Żydów - starosądeczan, ofiar zbrodniczego Holocaustu, zamordowanych w Bełżcu - nazistowskim, niemieckim obozie zagłady. Ideą edukacji historycznej - zorientowanej na kształtowanie umysłów otwartych, zdolnych do zrozumienia innych, ludzi światłych i tolerancyjnych, kochających swój kraj i swoją kulturę, ale jednocześnie zdolnych do współżycia i współdziałania z przedstawicielami innych narodów, także z członkami innych grup religijnych i kulturowych -  jest ponadto przywracanie pamięci o grupach etnicznych obecnych w lokalnej przestrzeni na przełomie wieków.

              W edukacyjnej wędrówce historycznej „Śladami przeszłości” młodzieży SP1 towarzyszyli nauczyciele: Pani Urszula Dzięga i Pani Barbara Trzop oraz przedstawiciel rodziców – Pan Adam Basta.

              Historyczny spacer z dr. Łukaszem Połomskim -  CZŁOWIEKIEM ROKU 2015 – zaplanowały koordynatorki projektu „Ciemności Kryją Ziemię”: Pani Beata Kurzeja - reprezentująca Radę Rodziców i Pani Jadwiga Postawa - nauczycielka SP1.

              Projekt, któremu partneruje m.in. Rada opiniodawczo-doradcza ds. edukacji o Holokauście przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, objęty patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, warszawskiego Muzeum POLIN i Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, decyzją Dyrekcji szkoły: Pani Elżbiety Bodziony - dyrektor starosądeckiej SP1 i Pani Barbary Dyrek - wicedyrektor „1” realizowany jest w roku szkolnym 2018/2019  jako innowacja pedagogiczna.

              Jesienią 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu odkrywać będą europejski szlak historii, wizytując Pragę - miasto określane mianem Paryża Wschodu, którego zabytki wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Jadwiga Postawa