Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Ochrona danych osobowych

Treść

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

 

Ogólna Klauzula informacyjna dot. przetwarzania
danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu reprezentowana przez Dyrektora szkoły, adres siedziby: Mickiewicza 59, 33-340 Stary Sącz; Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera jest jednostką organizacyjną Gminy Stary Sącz realizującą zadania ustawowe szkoły;

2. z administratorem – Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Jozefa Tischnera w Starym Sączu można się skontaktować za pomocą: elektronicznie - email: sp1starysacz@interia.pl, telefonicznie: +48 18 446 04 80, pisemnie na adres siedziby Administratora;

3. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, elektronicznie pod adresem mailowym: iod@starysacz.um.gov.pl;

4. podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej (Art.6 RODO) i okresie przetwarzania danych osobowych;

5. gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały;

7. mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określonych w rozdziale III RODO;

8. mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

9. w trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;

10. jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji przedstawionego każdorazowo celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacje tego celu.


 

1196267