Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

SP1 w Sądzie Okręgowym !

SP1 w Sądzie Okręgowym !

Treść

            Realizując zadania autorskiego projektu inicjatyw wychowawczych, Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu w dniu 23 kwietnia 2018 roku gościła w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Zgodę na pobyt młodzieży w gmachu instytucji stojącej na straży praworządności wydał nauczycielkom koordynującym inicjatywę oraz Dyrektor starosądeckiej „1” Pani mgr Elżbiecie Bodziony sędzia Zbigniew Krupa - prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

            Wychowankowie SP1 uczestniczyli w wykładzie zatytułowanym: „Mediacje sztuką rozwiązywania konfliktów”. Prelekcję na temat form porozumiewania się w Sali Herbowej nowosądeckiego sądu poprowadzili: sędzia Pan mgr Mieczysław Kamiński – koordynator ds. mediacji oraz Pani mgr Alina Dziewięcka – mediator specjalizująca się w sprawach rodzinnych, gospodarczych, pracowniczych i cywilnych.  W wykładzie sędzia Mieczysław Kamiński zaprezentował starosądeckiej młodzieży prawne aspekty mediacji sądowych, odwołując się do doświadczeń sądów polskich i europejskich. Opowiedział również o specyfice pracy sędziego i przebiegu edukacji predysponującej do reprezentowania władzy sądowniczej. Wykładowca uświadomił uczestnikom prelekcji, iż nie zawsze rozwiązanie sporu wymaga prowadzenia postępowania przed sądem, dodając, że zanim strony konfliktu podejmą decyzję o wystąpieniu na drogę sądową, warto rozważyć możliwość dialogu z drugą stroną sporu.  Z kolei mediator Alina Dziewięcka reprezentująca Sąd Okręgowy w Nowym Sączu  podkreśliła, iż mediacje oparte są na zasadach: szacunku, woli porozumienia, dobrowolności, bezstronności, autonomii konfliktu, poufności i satysfakcji, sygnalizując, że warunkiem prowadzenia mediacji w każdym wypadku jest zgoda stron, która polega na osiągnięciu porozumienia przez strony konfliktu w sposób poufny, przy pomocy neutralnego i bezstronnego mediatora. Prowadząca szkolenie nawiązała ponadto do kwestii mediacji rówieśniczych, coraz częściej obecnie praktykowanych w placówkach oświatowych.

            Specjalnie dla wychowanków Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu - za zgodą sędziego Zbigniew Krupy - prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – otworzono drzwi pomieszczeń niedostępnych na co dzień dla młodzieży szkolnej. Uczniowie SP1 wizytowali: Biuro obsługi interesanta, Czytelnię akt, Izbę zatrzymań, Punkt informacyjny krajowego rejestru karnego. W jednej z sal rozpraw młodym gościom umożliwiono zaimprowizowanie procesu sądowego.

            Spotkanie w gmachu Sądu Okręgowego w Nowym Sączu zaplanowały koordynatorki autorskiego projektu „Ojczyzna – na start!”: mgr Jadwiga Postawa i mgr Renata Jasińska Nowacka. W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas: VI b, VII a, delegaci klasy VI a, pedagog szkoły Pani mgr Grażyna Kałuzińska oraz prawnicy reprezentujący rodziców dzieci – absolwentki wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego: adwokat – Pani mgr Dorota Fryźlewicz Buchman i  Pani mgr Beata Kurzeja.

            Edukacja prawna wychowanków SP1 jest przedsięwzięciem inaugurującym udział młodzieży w wykładzie prawnika - pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który zaplanowano w roku szkolnym 2018/2019 w ramach realizacji zadań projektu „Przygoda z nauką w murach UJ”.

           Wykład „Mediacje sztuką rozwiązywania konfliktów” promuje inicjatywy starosądeckiej SP1 zgłoszonej  do ogólnopolskiego konkursu inicjatyw patriotycznych, któremu patronuje Minister Edukacji Narodowej.

 

Jadwiga Postawa

Renata Jasińska Nowacka

767575