Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ

Drodzy Rodzice ósmoklasisty!

W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. J. Tischnera, której uczniem jest Państwa dziecko, każdy ósmoklasista ubiegający się o przyjęcie do szkoły średniej otrzymał login i hasło do swojego osobistego konta, za pomocą którego może się zalogować do systemu na stronie internetowej malopolska.edu.com.pl

Logowanie poprzedza wybór zakładki:

Jestem uczniem 8 klasy (szkoła podstawowa).

Kandydaci przy użyciu Internetu dokonują wyboru szkół i oddziałów oraz dostarczają wydrukowany z systemu wniosek do szkoły pierwszego wyboru lub składają go elektronicznie w dniach od:

 17 maja 2021r. ( od godz. 8.00) do 21 czerwca 2021r.( do godz. 15.00).

lub do *31.05.2021 r. godz. 15:00

*dotyczy składania wniosków do szkół, w których przeprowadza się: sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian kompetencji/predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej

 

Rodzice i uczniowie zobligowani są do weryfikacji danych osobowych

i uzupełnienia niezbędnych informacji.

Uwaga !

Kandydat ma możliwość wyboru łącznie trzech szkół i dowolną liczbę oddziałów w każdej z wybranych szkół.

Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybiera się szkoły. Szkoła wybrana jako pierwsza, to szkoła, na której najbardziej zależy ósmoklasiście. Warto dobrze przemyśleć kolejność szkół. 

 

 

Ważne terminy:

 •  do 24.06.2021 r. -weryfikacja wniosków kandydatów (przez szkołę pierwszego wyboru) zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego wniosek został pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany)
 • po 17.06.2021 r. po godz. 8:00 –Wyniki sprawdzianów uzdolnień kierunkowych (WSUK) (*dotyczy składania wniosków do szkół, w których przeprowadza się: sprawdzian uzdolnień kierunkowych, sprawdzian kompetencji/predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej)
 •  25.06.2021 r. godz. 8:00 – 14.07.2021 r. godz. 15:00-  ewentualna zmiana preferencji kandydata
 • do 15.07.2021 r. - weryfikacja nowych lub zmienionych i ponownie dostarczonych wniosków (przez szkołę pierwszego wyboru) zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego wniosek został pozytywnie zweryfikowany (zaakceptowany)
 • 14.06.2021 r. – 08.07.2021 r. godz. 12:00- do systemu dostarczane są dane o ocenach, wynikach egzaminu ósmoklasisty i szczególnych osiągnięciach
 • do 14.07.2021 r. godz. 15:00 - kandydaci  dostarczają do szkoły pierwszego wyboru kopie lub oryginały: świadectwa, zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz szczególnych osiągnięć
 • do 15.07.2021 r. -weryfikacja osiągnięć kandydatów (przez szkołę pierwszego wyboru) zadaniem kandydata jest upewnienie się, czy w systemie jego osiągnięcia zostały pozytywnie zweryfikowane (zaakceptowane)
 • 22 lipca- ogłoszenie list kandydatów przyjętych /nieprzyjętych do oddziałów.  (Publikacja wyników odbywa się jednocześnie kilkoma, całkowicie od siebie niezależnymi kanałami: ➢ listy wywieszane na szkołach ➢ przez www dla szkół; ➢ przez www dla kandydatów; ➢ przez aplikację mobilną  eLO! dla kandydatów)
 • od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. - Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, skierowania na badania lekarskie

 

WAŻNE! od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00 Kandydat potwierdza wolę nauki poprzez dostarczenie oryginałów: świadectwa, wyników egzaminu ósmoklasisty i ewentualnie  zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie

 • 2 sierpnia 2021 do godz. 14.00 – Publikacja list przyjętych / nieprzyjętych do oddziałów.

Wyniki rekrutacji dla kandydata

Kandydat po zalogowaniu otrzymuje informację o oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktów i miejscem na liście. Dodatkowo kandydat może również otrzymać informacje o oddziałach, w których pozostaje na listach rezerwowych.  Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji
( poniżej przykładowa informacja).

 

  
MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI

Warszawa, 28 stycznia 2021 r.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022


Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

 

Terminy te nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2021/2022. Harmonogramy do tych szkół będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

Najważniejsze informacje

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie
  o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
  w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające
  (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 

 

915000