Przejdź do treści
otwarcie szkoly
przed renowacją boiska
boisko po przebudowie
Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Treść

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność materiałów publikowanych na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, której Gmina Stary Sącz jest Organem Prowadzącym , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/sp1starysacz oraz strony internetowej szkoły https://jedynka.stary.sacz.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu

ul. Adama Mickiewicza 59

33 – 340 Stary Sącz

Telefon: 18 446 04 80

e – mail: sp1starysacz@interia.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.10.2012r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.02.2021r.

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych przedmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- zamieszczone na stronie publikacje w formacie plików PDF lub skany dokumentów nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane 2015-10-15 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Szkoły Podstawowa nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu,

- opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, dodanie napisów do zdjęć niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego, w aktualizacji strony przewidziane jest nanoszenie znaku wodnego symbolu szkoły.

- na stronie internetowej znajdują się odwołania do filmów, do których nie dodano napisów, dodanie napisów do filmów niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,

- poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne cyfrowo niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego,

- w miarę możliwości będziemy dokładać wszelkich starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Ułatwienia na stronie internetowej szkoły

Strony podmiotowe posiadają następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie na podstawie skalowania strony

- możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

- wyrównywanie tekstu, filtry, funkcje pomocne

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2021-02-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności (Szkoła Podstawowa nr 1):

Elżbieta Bodziony

e-mail: sp1starysacz@interia.pl

Telefon: +48 18 446 04 80

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności ( Gmina Stary Sącz):

Aleksander Kowal

e – mail: akowal@starysacz.um.gov.pl

Telefon: + 48 18 449 -77 -50

Procedura wnioskowo - skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na ograniczenia architektoniczne siedziba Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Józefa Tischnera w Stary Sączu nie spełnia w pełni wymagań ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Na zewnątrz szkoły znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

- Do budynku prowadzą cztery wejścia (wjazd od ul. Mickiewicza). Wejście do budynku głównego wyposażone jest w podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku. Drugie wejście do budynku znajduje się od strony placu rekreacyjnego, zaś trzecie i czwarte wejście znajduje się od strony hali sportowej i wyposażone jest w podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku szkoły.

- Szerokość drzwi wejściowych pozwala wjechać osobom na wózku inwalidzkim.

- W budynku znajduje się winda, która umożliwia wjazd na piętro w części hali sportowej.

- w budynku znajdują się dwie toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (w części hali sportowej).

- Na parterze znajduje się sekretariat szkoły jako punkt informacyjny.

- w celu załatwienia sprawy nauczyciel schodzi do osoby niepełnosprawnej.

- w formie wizualnej brak oznaczeń w alfabecie Brajla i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

1196266